ONLINE MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Pozitívna psychológia pre pozitívny život

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, občianske združenie IPčko a Asociácia školskej psychológie SR vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty psychológie PEVŠ. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Online 4. Februára 2022

O konferencii

Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Konferencie sa zúčastnia odborníci zo Slovenska i pozvaní hostia zo zahraničia, vrátane členov ISPA a EFPA, ktorí prinesú svoje skúsenosti a výsledky práce s využitím poznatkov pozitívnej psychológie v praxi. Očakávame online účasť odborníkov z Kanady, Talianska, Španielska, USA, Litvy, Lotyšska, Turecka a Českej republiky.

Cieľom konferencie je iniciovať diskusiu o kvalite starostlivosti o duševné zdravie detí, mládeže, dospelých a seniorov, s dôrazom na efektívne využitie pozitívnej psychológie pre duševné zdravie a pozitívny život v rodinách, v školách, na pracoviskách. Pozývame odborníkov zo psychológie a príbuzných vedných odborov k aktívnej účasti na tejto konferencii a k diskusii na nosné témy.

Tematické okruhy a Keynote Speakers

 1. Kontexty pozitívnej psychológie (reziliencia, well-being, optimizmus, nádej, súcit, altruizmus, vďačnosť, odvaha, PTG, zmysel života, láska, pokora, spiritualita)
  prof. Paul T. P. Wong (Kanada), prof. Robert Enright Ph.D. (USA), prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (SK), doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD. (CZ)
 2. Sociálno-emocionálne zdravie v celoživotnom vývine (deti, dospievajúci, dospelí, seniori)
  prof. Michael Furlong, Ph.D. (USA)
 3. Indikátory sociálneho a emocionálneho zdravia učiteľov v rámci dištančného vzdelávania počas pandémie Covid-19 v Lotyšsku
  prof. Guna Svence, PhD. (Lotyšsko)
 4. Efektívna prevencia a kvalita starostlivosti o duševné zdravie – prof. Ala Petrulyté (Litva), Leopold Carreras-Truñó (Španielsko)
 5. Psychológ ako aktér podpory duševného zdravia (odborná príprava a vzdelávanie, profesia – povolanie – poslanie)
  prof. Gökmen Arslan, Ph.D. (Turecko)

Tešíme sa na spoločné stretnutie v online priestore!

Paul T. P. Wong, Ph.D., C.Psych.

Viac info

Paul T. P. Wong, Ph.D., Clinical Psych.

Paul T. P. Wong, Ph.D., Clinical Psych. je emeritným profesorom na Trentskej univerzite v Kanade. Je členom Americkej psychologickej asociácie (APA), Kanadskej psychologickej asociácie (CPA), prezidentom International Network on Personal Meaning (www.meaning.ca) a Meaning-Centered Counseling Institute. Pôsobí ako šéfredaktor medzinárodného časopisu International Journal of Existential Positive Psychology, je editorom dvoch významných monografií The Human Quest for Meaning. Paul Wong je plodným spisovateľom a jedným z najcitovanejších existenciálnych a pozitívnych psychológov, autorom na zmysel orientovanej terapie (Meaning Therapy ) a iniciátorom medzinárodných konferencií (International Meaning Conferences). Profesor Wong prednáša a vedie po celom svete workshopy o kľúčových témach terapie orientovanej na zmysel. Je čerstvým držiteľom ceny Carla Rogersa od Spoločnosti pre humanistickú psychológiu (oddiel 32 APA).

prof. Michael Furlong, Ph.D.

Viac info

prof. Michael Furlong, Ph.D.

prof. Michael Furlong, Ph.D. je profesor a profesor emeritus a zastáva 2021-2022 UCSB Edward A. Dickson Emeritus Professorship na Univerzite of California v Santa Barbara. Podieľal sa ako jeden z editorov na publikácii Handbook of Positive Psychology in Schools (2009, 2014, 2022) a v súčasnosti pôsobí ako associate editor odborného časopisu Educational and Developmental Psychology. Spolupracuje s kolegami na Projekte kovitalita (www.covitalityucsb.info), v snahe podporiť školy v podpore sociálno-emocionálneho rozvoja žiakov a študentov.

prof. Robert Enright Ph.D.

Viac info

prof. Robert Enright Ph.D.

prof. Robert Enright Ph.D. je držiteľom Aristotelovskej profesúry v oblasti vedy o odpustení v rámci Katedry pedagogickej psychológie na University of Wisconsin- Madison. Je licencovaným psychológom a spoluzakladateľom organizácie International Forgiveness Institute. Ako prvý publikoval vedeckú štúdiu na tému osobného odpustenia v roku 1989. Dr. Enright je autorom a editorom siedmich kníh a viac ako 150 publikácií zameraných na sociálny rozvoj, a psychológiu odpustenia. Bol priekopníkom výskumu terapie odpustením a výchovy k odpusteniu. Medzi jeho posledné snahy patrí vzdelávanie o odpustení pre študentov v rôznych svetových komunitách (napríklad v Iráne, Izraeli, Severnom Írsku na Filipínach a Taiwane) a terapie odpustenia pre ľudí umiestnených v nápravných zariadeniach.

prof. Guna Svence

Viac info

prof. Guna Svence

Profesorka Guna Svence pôsobí na Ústave psychológie na Fakulte pedagogiky, psychológie a umenia Lotyšskej Univerzity posledných 5 rokov. Predtým pôsobila 20 rokov ako dekanka, garantka študijného odboru a výskumníčka na Fakulte psychológie na Akadémii pedagogiky a managementu v Rige. Jej výskumné záujmy sú zamerané na pozitívnu psychológiu. Profesorka Guna Svence je autorkou niekoľkých kníh a článkov na témy pozitívnej psychológie, reziliencie a wellbeingu, konkrétne sa zameriava najmä na sociálno- emocionálny wellbeing učiteľov.

prof. Ala Petrulyté

Viac info

prof. Ala Petrulyté

Profesijné záujmy: pedagogická a vývinová psychológia, psychológia zdravia, psychológia tvorivosti. Členka združenia Výskum didaktiky na Vytautas Magnus Univerzity – akadémii edukácie. Predsedníčka Výboru pre pedagogickú psychológiu – Litovskej únie psychológov. Členka Výboru edukačnej psychológie – Európskej federácie psychologických asociácií. Členka Medzinárodnej asociácie školských psychológov (ISPA) Medzinárodnej asociácie pre výskum správania (ISSBD), Medzinárodnej asociácie pre výskum mládeže (EARA) a APA. Členka redakčnej rady Medzinárodného vedeckého časopisu Sociálna patológia a prevencia, fakulty verejnej politiky – Slezkej univerzity v Opave. Predsedníčka Organizačného konferenčného výboru pre psychológov pôsobiacich vo vzdelávacom systéme Litovskej únie psychológov.

prof. Gökmen Arslan, Ph.D.

Viac info

prof. Gökmen Arslan, Ph.D.

prof. Gökmen Arslan, Ph.D. je docent poradenskej psychológie na Mehmet Akif Ersoy Universite, Burdur, Turkey. Zameriava sa na diagnostiku a zlepšovanie psychologického fungovania, duševného zdravia a wellbeingu mládeže. Vo svojom výskume prináša výsledky, ktoré prispievajú k identifikácii zdrojov podpory pozitívneho rozvoja mládeže. Pracuje na integrácii svojich výskumných záujmov s druhou vlnou pozitívnej psychológie (PP 2.0) s cieľom podporiť silné stránky, ktoré môžu byť využité jednak ako protektívne faktory, a zároveň ako spôsob identifikácie nepohody. Dr. Arslan taktiež pôsobí ako čestný člen v Centre for Wellbeing Science, University of Melbourne, Australia, ako člen edičnej rady odborného časopisu Educational and Developmental Psychologist a je zakladateľom Journal of Happiness and Health a Journal of School and Educational Psychology.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD.

Viac info

doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD. je docentkou psychológie na Ústave psychológie a psychosomatiky Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava primárne na témy nádeje, duševného zdravia a všímavosti. Je zakladateľkou a vedúcou Centra pozitívnej psychológie v ČR (www.pozitivni-psychologie.cz), členkou vedenia Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie IPPA, zástupkyňou pre Českú republiku v Európskej spoločnosti pozitívne psychológie ENPP a vedúcou sekcie Pozitívnej psychológie pri Českomoravskej psychologickej spoločnosti ČMPS. Je autorkou monografie o pozitívnej psychológii a množstva vedeckých a popularizačných publikácií z oblasti pozitívnej psychológie a psychológie zdravia. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Viac info

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD. je vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Pôsobí ako garant a vysokoškolský učiteľ na Katedre psychológie Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2008 získal najvyššie ocenenie v súťaži Slovenskej akadémie vied o najlepšiu publikáciu mladých vedcov do 35 rokov. Trikrát bol ocenený prémiou Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na publikované práce. V roku 2018 mu bola na Trnavskej univerzite udelená Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Je členom vedeckých rád doma i v zahraničí, pôsobí v redakčných radách medzinárodných časopisov Studia Psychologica, Československá psychologie, Psychologie a její kontexty. Dlhodobo sa venuje výskumu psychologických aspektov zmyslu života a je autorom knihy Zmysel života z pohľadu psychológie (2007).

Sergio Di Sano

Viac info

Sergio Di Sano

Sergio Di Sano pôsobí ako odborný asistent školskej psychológie na Univerzite Chieti-Pescara – Oddelenie neurovedy a klinických vied a zameriava sa na výskum učebných a adaptačných procesov v prostredí školy. Jeho hlavným výskumným záujmom sú čítacie schopnosti, školská klíma, sociálne nerovnosti a digitálne kompetencie.

Paola D’ELIA

Viac info

Paola D’ELIA

Paola D’ELIA pôsobí ako výskumníčka na Oddelení neurovedy a klinických vied, Univerzita “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara. Je doktorandkou v študijnom odbore školská psychológia a jej výskumné záujmy sú zamerané na digitálne učenie, školskú klímu, podporu inkluzívneho vzdelávania a efektívneho učenia.

Leopold Carreras-Truñó

Viac info

Leopold Carreras-Truñó

Psychológ,  Psychológ zdravia, Pedagogický psychológ, Delegát WCGTC (Svetovej rady pre nadané a talentované deti) v Španielsku od roku 2001. Zakladajúci člen a bývalý pokladník FICOMUNDYT – Ibero-americkej svetovej federácie rady pre nadané a talentované deti od roku 1993. Zakladajúci člen a bývalý koordinátor GTAC – Pracovnej skupiny pre vyššie intelektové schopnosti Official College of Psychology of Catalonia v rokoch 2003 – 2009 a 2013 – 2016. Od roku 2003 člen predstavenstva sekcie vzdelávania – Official College of Psychology of Catalonia Bývalý poradca Sociálnej rady Official College of Psychology of Catalonia v rokoch 2011 až 2019. Bývalý delegát NEPES (Sieť európskych psychológov vo vzdelávacom systéme) v Španielsku od roku 2007 do roku 2012. Bývalý poradca pre oblasť pedagogickej psychológie Generálnej rady verejných vysokých škôl španielskych psychológov.

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Eva Gajdošová PhD., PEVŠ Bratislava, Slovensko (predsedníčka), prof. Paul T.P. Wong, Trent University, Canada , prof. Michael Furlong PhD., University of California, Santa Barbara, USA, prof. Robert Enright PhD., University of Wisconsin, Madison, USA, Prof. Guna Svence, Latvia University, Riga, Latvia, prof. Ala Petrulyté PhD., Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, doc. PhDr. Michal Čerešník PhD., PEVŠ Bratislava, Slovensko, prof. Mgr. Peter Halama, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava, SK, doc. PhDr. Miroslava Lazarová, PhD., Masarykova univerzita, Brno, Česko, prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc., PEVŠ Bratislava, Slovensko, doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD., Lekárska fakulta Masarykovej univerzity, Brno, Česko, doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc., PEVŠ Bratislava, Slovensko, doc. PhDr. Marta Valihorová PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., DTI, Dubnica nad Váhom, Slovensko, SK

Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, PhDr. Veronika Boleková PhD., PhDr. Beáta Dvorská PhD., Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., Ing. Nikola Kopiláková, Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD, M.A., Mgr. Denisa Newman, PhD., PhDr. Henrieta Roľková PhD., Mgr.Erik Radnóti, PhD.

Program a priebeh konferencie

Formou videopríspevkov a moderovaných online panelových diskusií sme spojili odborníkov, ktorí prinesú svoje skúsenosti a výsledky práce s využitím poznatkov pozitívnej psychológie v praxi.

9.00 – 10.30
LIVE STREAM

Psychológ ako profesia, povolanie a poslanie

Aká ne/má byť akademická príprava budúcich psychológov? Ako profil absolventa psychológie korešponduje s požiadavkami a očakávaniami praxe? Akým novým výzvam čelia v súčasnosti psychológovia a psychológia? Potrebujeme zmeny v legislatívnej oblasti? Na tieto a súvisiace témy budú debatovať zástupcovia Ministerstva zdravotníctva, Slovenskej komory psychológov, troch univerzít a SAV v panelovej diskusii.

11.00 – 12.30
LIVE STREAM

Príprava školských psychológov pre podporu duševného zdravia v súčasných školách

Prípravu školských psychológov v pregraduálnom aj v postgraduálnom vzdelávaní je nevyhnutné modifikovať vzhľadom na kardinálnu úlohu, ktorú v novom miléniu dostávajú školskí psychológovia vo svojej profesijnej práci – venovať maximálnu pozornosť duševnému zdraviu žiakov, učiteľov a ďalších odborníkov fungujúcich v škole a v edukačnom procese. Znamená to venovať pozornosť humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, psychohygiene v škole, výberu a realizácii vyučovacích a výchovných metód učiteľov či rodičov už vzhľadom na potreby novej generácie žiakov, postupnej inkluzívnej edukácii, zvládaniu krízovej intervencie a krízového manažmentu, konzultačno-poradenskej práci pre rodičov a učiteľov, výchove k manželstvu a rodičovstvu, kariérovému poradenstvu, multikultúrnej tolerancie, a i.

13.00 – 14.30
LIVE STREAM

Špecifiká výkonu poradenskej a terapeutickej práce v oblasti adiktológie

Práca so závislými klientmi kladie na pracovníkov v pomáhajúcich profesiách - psychológov, liečebných pedagógov a sociálnych pracovníkov - špecifické požiadavky na ich odbornú prípravu, osobnostné predpoklady a zaangažovanosť v práci. V rámci svojej profesie sú účastníkmi špecifických preventívnych či terapeutických situácií, ktoré sú často odlišné od práce v iných oblastiach duševného zdravia.

15.00 – 16.30
LIVE STREAM

Psychologické poradenstvo na vysokých školách alebo „Keď je pomocná ruka bližšie, ako si myslíme“

Typy problémov, s ktorými ľudia vyhľadávajú poradenské služby na vysokých školách * Efektívne postupy poradenstva na vysokých školách * Veľkosť poradenského tímu * Časový rámec úspešného riešenia problému * Skúsenosti s individuálnym a skupinovým poradenstvom * Situácie a problémy, v ktorých sa nám nedarí * Možnosti inštitucionálneho zastrešenia poradenských služieb na Slovensku * Skúsenosti s pôsobením v Asociaci vysokoškolských poradců * Prenositeľnosť poznatkov z českého prostredia

17.00 – 18.30
ZÁZNAM NAHRÁVKY

Sociálno-emocionálne zdravie žiakov a učiteľov

Pozitívna psychológia v školách je prvým a rozhodujúcim krokom smerujúcim k permanentnému procesu pozitivizácie našich škôl, a to najmä svojim dôrazom na zdravú osobnosť, a nie na diagnózu choroby. Aplikáciou pozitívnej psychológie v škole dochádza k zmene pohľadu na účastníka procesu edukácie – do popredia sa dostávajú silné stránky žiaka aj učiteľa a ich sociálno-emocionálne zdravie a psychologický wellbeing, ktoré sú v centre pozornosti výskumov na Fakulte psychológie PEVŠ. Panelová diskusia prináša výskumné zistenia týkajúce sa sociálno-emocionálneho zdravia žiakov, študentov, vysokoškolákov, učiteľov a školských psychológov využitím medzinárodných dotazníkov a poskytne návrhy odporúčaní, ako podporovať duševné zdravie v školách v tejto náročnej pandemickej dobe.

Privítanie a pozdravy

Videoprednášky
pozvaných hostí

Videoprezentácie
účastníkov konferencie

Po kliknutí na príspevok sa vám spustí video alebo otvorí príspevok v novom okne, ktorý môžete sledovať z pohodlia svojho domova alebo zamestnania.

Panelové diskusie

Súčasťou medzinárodnej vedeckej online konferencie Pozitívna psychológia pre pozitívny život sú aj štyri streamované live diskusie a jeden záznam nahrávky s váženými hosťami, ktorí prinesú svoje skúsenosti a výsledky práce s využitím poznatkov pozitívnej psychológie v praxi.

Srdečne Vás pozývame k sledovaniu panelových live diskusií o kvalite starostlivosti o duševné zdravie detí, mládeže, dospelých a seniorov, s dôrazom na efektívne využitie pozitívnej psychológie pre duševné zdravie a pozitívny život v rodinách, v školách, na pracoviskách.

9.00 – 10.30

Psychológ ako profesia, povolanie a poslanie

Hostia: prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MZ SR, prof. Mgr. Peter Halama, PhD., SAV BA, Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP, doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., FiF UK BA, Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., DTI

Moderuje: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (Fakulta psychológie PEVŠ)

11.00 – 12.30

Príprava školských  psychológov pre podporu duševného zdravia v súčasných školách

Hostia: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ, doc. PhDr. Marta Valihorová PhD., AŠP, PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., FiF UK BA, Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD, M.A., FPs PEVŠ, PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, IPčko

Moderuje: PaedDr. Lucia Košťálová

13.00 – 14.30

Špecifiká výkonu poradenskej a terapeutickej práce v oblasti adiktológie

Hostia: PhDr. Zuzana Kamendy, PhD., CPLDZ BA, doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., NOC, Bratislava, doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., UKF Nitra, PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., OLÚP Predná Hora

Moderuje: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (Fakulta psychológie PEVŠ)

15.00 – 16.30

Psychologické poradenstvo na vysokých školách alebo „Keď je pomocná ruka bližšie, ako si myslíme“

Hostia: Žilina, ŽU: PhDr. Miroslava Bruncková, PhD., Banská Bystrica, UMB: Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Košice, UPJŠ : Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD., Nitra, SPU: Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Bratislava, UK: Mgr. Barbora Kiczková PhD., Trnava, TU: doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., Praha, KU: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., Košice: TUKE, Mgr. Alena Rusnáková, PhD.

Moderuje: doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. (APKA, Fakulta psychológie PEVŠ)

17.00 – 18.30

Sociálno-emocionálne zdravie žiakov a učiteľov

Hostia: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., doc. Eva Szobiová, PhD., PhDr.Katarína Hennelová, Mgr. Kornélia Ďuríková

Moderuje: PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (Fakulta psychológie PEVŠ)

Zborník

Pozitívna psychológia pre pozitívny život

Stiahnite si zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Menu